Betalningsvillkor

Likvid för levererad vara sker mot faktura 15 dagar netto om inget annat avtalats. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 24% samt lagstadgad avgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt SFS 1981:739 §2.

Om likvid för såld leverans inte inkommer i rätt tid, kan säljaren vägra fortsatta leveranser till dess full betalning avseende leveransen skett. Säljaren har också rätt att begära säkerhet för utebliven likvid och har, omköparen inte ställer fullgod säkerhet, rätt att häva köpet.

Sedvanlig kreditupplysning tillämpas för nya kunder och Paketera AB reserverar sig rätten att kräva förskottsbetalning i de fall kunden vid kreditkontroll inte uppfyller Paketera AB:s krav.

Anmärkning mot fakturan skall göras utan dröjsmål efter mottagandet.

Priser och avgifter

Samtliga priser i offert eller orderbekräftelse är exklusive mervärdesskatt eller andra offentliga pålagor. Priserna gäller vid köp av det antal som anges i gällande offert eller avtal. Leveransantalet kan dock variera mot beställd kvantitet (se nedan), levererat antal produkter faktureras alltid. Se orderbekräftelse för mer information.

Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar som beror på omständigheter utanför vår kontroll utan föregående varsel, såsom vid förändring av valutakurser, råvarupriser, tillverkningskostnader, tullavgifter och politiska beslut etc.

Om den beställda artikeln vid repeat order varit inaktiv under två år, har säljaren rätt att
debitera köparen för framtagning av nya klichéer, stansverktyg och dylikt.

Frakt tillkommer vid varje köp om annat ej avtalats.

Vid utebliven order där Paketera konsulterat ett annat företag i olika avseenden faktureras arbetskostnader.

 • Konsultation 750 kr/tim
 • Originalbearbetning 750 kr/tim
 • Korrekturändring 200 kr/ändring

Utfallsprov

Vid specialproduktion av vissa produkter kan utfallsprov tas fram för kunds godkännande. Avsäger sig kunden rätten att se ett utfallsprov före produktion av beställd produkt så avsäger sig kunden rätten att reklamera produkten p.g.a. fysiska attribut som hade kunnat åtgärdas efter granskning av utfallsprov, som exempelvis produktens storlek, tryck, färg och materialets kvalitet.

Offert

Offert gäller såvitt ej annat avtalats i 15 dagar räknat från offertdatum. Offert eller orderbekräftelse gäller med reservation för de prisjusteringar som nämns ovan. Sådana höjningar berättigar säljaren till motsvarande höjningar av offertens eller orderbekräftelsens priser, vilket innebär att leveransdagens pris gäller.

Leveranstid och Förseningar

Leveranstiden är beräknad från godkänt korrektur och/eller utfallsprov. Leveranstiden varierar även efter varans ursprung, se orderbekräftelse för mer information. Notera att det angivna leveransdatumet på orderbekräftelsen endast är preliminärt och Paketera AB avskriver sig ansvar för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll.

Om säljaren eller köparen finner att den avtalade leveranstiden respektive tiden för annan åtgärd enligt vad som är avtalat sannolikt inte kan hållas, skall andra parten utan dröjsmål underrättas. Härvid skall även anges orsaken till förseningen och när fullgörelse kan ske.

Specialtillverkade produkter kan ej avbeställas efter godkänt korrektur och/eller utfallsprov.

Ansvar vid fel eller brist

Fel i av köparen godkänd provförpackning eller annat provmaterial får inte belastas säljaren. Detta gäller också fel i leverans som utförts i enlighet med prover eller specifikationer, godkända av köparen.

Säljarens skadeståndsansvar till följd av eventuella fel på levererade förpackningar är begränsat till skada på dessa. Ansvaret omfattar alltså inte skada på av köparen förpackade varor eller annan direkt eller indirekt skada som kan uppstå, vare sig för köparen eller tredje man, oavsett om avtalet hävs eller inte.

Brist eller fel i leverans medför inte rätt för köparen att häva avtalet. Anmärkning mot levererad vara skall av köparen göras inom fjorton dagar efter mottagandet, för att ersättningskrav skall kunna göras gällande. Har en vara, som är behäftad med fel, skadats eller minskat i värde genom köparens vållande, får köparen inte häva köpet, kräva omleverans eller begära avhjälpande.

Rätt till material

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är säljarens egendom och får inte utan särskild överenskommelse, som bland annat kan avse viss tidsperiod, nyttjas av köparen eller av denne delgestredje man.

Säljaren har rätt att förse varorna med identifikationsmärke och med beteckningar som avser i materiellrätt.

Köparen ansvarar för att laglig rätt föreligger för säljaren att genom tryck eller annat förfarande mångfaldiga eller reproducera material, som av köparen tillhandahålls för arbetets utförande.

Köparen skall i detta sammanhang hålla säljaren skadelös, i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för eventuella överträdelser av bestämmelser i t ex upphovsrättslagen eller marknadsföringslagen. Köparen ansvarar för att av denne anvisade förpackningskonstruktioner inte skadar annan
partsrätt till dessa. Debiterade tryckmedia, d v s klichéer och dylikt, liksom stansverktyg, vilka erfordras för framställning av den beställda produkten utgör säljarens egendom, såvida intet annat avtalats.

Våra produkter

 • Vid produkter tillverkade i papper kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5 mm.
 • Vid produkter tillverkade i plast kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 8 mm (packtejp +/- 2 mm).
 • Vid produkter med handtag och utstansningar kan placeringen variera med +/- 12 mm.
 • Vid handtillverkade produkter kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5% från godkänt korrektur och utfallsprov.
 • Vid produkter tillverkade i plast kan tjockleken på materialet variera mellan +/- 6%.
 • Vid produkter tillverkade i papper kan gramvikten/m² variera mellan +/- 5%.
 • Storlek på tryck samt tryckets placering på den färdiga produkten kan avvika +/- 5 % från godkänt korrektur och utfallsprov.
 • Vid tillverkning av kartonger kan den beställda kvantiteten variera med +/- 10% för upplagor upp till 5000, därefter 500 per 10 000 i upplaga.
 • Vid tillverkning av diverse påsar och tejp med mera kan den slutgiltiga kvantiteten variera med +/- 10%
 • Icke brukbara kartonger (fel i limning/stansning, yttre skador och liknande) anses fel om de överskrider 2%
 • Pantone- och CMYK-färger är endast referensvärden vid framställning av tryckfärger.
 • Nyansskillnader på tryckfärger kan uppstå både vid samma och olika trycktillfällen.

Returer

Endast otryckta produkter kan returneras. För specialtillverkad produkt gäller andra villkor, se ovan. Eventuella returer måste först aviseras samt godkännas av Paketera AB. Returnerade produkter skall vara förpackade i originalförpackning.

Bruten förpackning kan ej returneras. Vid retur av varor där returen inte förorsakats av reklamation eller felleverans av Paketera AB, krediteras 70 % av fakturabeloppet exkl. moms. Returfrakt betalas av kund.

Reklamationer

Reklamationsärenden skall aviseras samt godkännas av Paketera. Gods som ska reklameras får inte användas. Prover ska alltid sändas till Paketera vid en reklamation. Paketera tillämpar Köplagen i sin hantering av reklamationer.

Vid reklamation e-posta amanda.avsan@paketera.se eller ring 073-684 53 17

Force Majeure

Om leverans hindras eller försenas genom krig, eldsvåda eller annan force majeure, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, brist på arbetskraft och råvaror, åtgärder från statens sida eller andra omständigheter utom säljarens kontroll och som säljaren inte bort förutse eller kunnat förhindra, berättigar detta till motsvarande förlängning av leveranstiden. Om hindret är av sådan beskaffenhet att det omöjliggör eller väsentligen försvårar leveransen, ärsäljaren befriad från att fullgöra denna.

Övrigt

Överenskommelser, som helt eller delvis avviker från dessa bestämmelser, skall avfattas skriftligen för att gälla. Eventuella tvister och meningsskiljaktigheter om tolkning eller tillämpning av träffat avtal skall, om inte annat överenskommits mellan säljare och köpare, hänskjutas till Stockholms Handelskammares regler för avgörande av en skiljeman enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvister under 250 000 kronor kan emellertid, om säljaren så önskar, avgöras av allmän domstol.